NETWERKEVENT VROUWEN IN POLITIEK & BESTUUR

Het vrouwenkiesrecht bestaat 100 jaar. Ondanks dat er een hoop is verbeterd ten aanzien van de positie van vrouwen is er nog steeds een ondervertegenwoordiging van vrouwen in politiek en bestuur. Dit kabinet heeft het streven dat na de volgende Tweede Kamer verkiezingen in 2021 en de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 de man-vrouw verhouding in het openbaar bestuur beter in balans is en zich in de toekomst stabiliseert tussen de 40% en 60%.

Voor wie een bijdrage wil leveren aan politiek en bestuur is een goed netwerk van onschatbare waarde. Vanuit die gedachte willen we graag vrouwen uit alle bestuurslagen met elkaar laten kennismaken. Het thema van de middag is ‘het behoud en doorstroom van vrouwelijk talent in politiek en bestuur’. Graag nodigen wij jou op maandag 16 december uit om bij dit eerste netwerkevent aanwezig te zijn, met elkaar van gedachten te wisselen en actief mee te praten over dit onderwerp.

Na dit leuke programma is er tijd om nieuwe interessante mensen te ontmoeten tijdens de netwerkborrel. Je bent daar welkom voor drinks & bites en een goed gesprek. Maar ook horen we graag waar jij ondersteuning of expertise bij kunt gebruiken om je politieke loopbaan te waarborgen.

Programma

Het is een mooi inhoudelijk en interactief programma waarvoor we je met plezier uitnodigen. Bekijk hier het programma

Praktische informatie

 • Datum: maandag 16 december 2019
 • Locatie: De Veerensmederij in Amersfoort (Bekijk de routebeschrijving)
 • Tijd: 15.00 – 19.30 uur inclusief borrel & bites

Verslag bijeenkomst 6 september 2019

Op vrijdag 6 september kwam het Politiek Netwerk Drenthe bijeen in de raadszaal van de gemeente De Wolden.Anita van der Noord schetste de resultaten van het eerste jaar van het netwerk. Met een feestelijke startbijeenkomst in september 2018, bijdragen van CdK Jetta Klijnsma en Claartje Brons van Binnenlandse Zaken en vele bijeenkomsten en presentaties over nieuwe democratie, de positie van vrouwen in de Drentse gemeenteraden en colleges van B&W, een politiek debat met jongeren, een dialoog over duurzaamheid op het Nassaucollege.

Daarna een lezing van Fenna Bolding over Deep Democracy, een manier van besluiten nemen waarbij de wijsheid van de minderheid wordt meegenomen in het meerderheidsbesluit. Alle inzichten worden gehoord en alle wijsheid wordt benut. Dit levert betere besluiten op, met meer draagvlak en draagkracht. Een succesvolle aanpak waarin diversiteit en inclusiviteit aan de basis staan van rijke besluiten.De lezing vormde de basis voor een boeiend gesprek over dit thema met alle aanwezigen.De ppt van de lezing kun je hier downloaden.

verslag jongerendebat 14 maart 2019

Georganiseerd door:

DWARS (jongerenorganisatie Groen Links) en het Politiek Netwerk Drenthe voor Actief Burgerschap, Diversiteit, Inclusiviteit en meer Vrouwen in de Politiek

Statenzaal Provincie Drenthe

Op 14 maart debatteerden zo’n 50 betrokken (jonge) inwoners van Drenthe over de toekomst van onze provincie en het perspectief voor jongeren. Dit deden zij samen met kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen van CDA (Gerben ter Veen, 28 jaar), D66 (Romy Dekker, student, 19 jaar), Groen Links (Janno Rook, 20 jaar), OPD (Ko Vester), PvdA (Peter Zwiers), SP (Bas Ananias, plv raadslid Assen, 18 jaar), Sterk Lokaal (Douwe Oosterveen) en de JOVD. 

Onder sprankelende leiding van Wilbert van der Kamp kwamen vijf stellingen aan bod. Deze stellingen leverden een goed gesprek over belangrijke Drentse thema’s. Openbaar vervoer, Studerende jongeren, Werkgelegenheid, Vliegveld Eelde en CO2 uitstoot. 

Het debat leverde geen eenheid van mening op, wel verschillende opvattingen en inzichten naast elkaar. 

Een ding is helder: er valt iets te doen en er valt iets te kiezen voor de toekomst van Drenthe. 

Maar de bijeenkomst begint met een oproep aan het college van Gedeputeerde Staten:

Pamflet LAAT DRENTHE NIET ZAKKEN aangeboden aan Gedeputeerde Stelpstra.

De ondertekenaars van het pamflet stellen:

 • Alle protesten tegen gaswinning in Drenthe moeten serieus worden genomen
 • Er is geen vertrouwen in een goede schadeafhandeling door de NAM
 • In plaats van gas moeten we ons richten op een energie-transitie
 • Alle schade die we in Groningen hebben gezien moeten we voorkomen in Drenthe.
 • De ondertekenaars doen een oproep aan het college van GS om alles in werking te zetten om te voorkomen dat er gas gewonnen gaat worden in Drenthe.

Gedeputeerde Stelpstra neemt het pamflet in ontvangst en geeft aan dat we van de gaswinning af moeten, maar dat er dan wel een alternatief voor in de plaats moeten komen. Daar moeten we ons op richten.

Alle foto’s: © Betsy Koning

Vijf Stellingen

Openbaar Vervoer

Stelling 1: Niet iedere buslijn hoeft rendabel te zijn: ook in buitengebieden en in daluren moeten er bussen rijden.

“Ik woon in Norg en ik heb geen rijbewijs. Hoe kom ik als jongere bij de bioscoop?”

Wie naar het ziekenhuis moet kan vaak wel gebruik maken van speciale regelingen, maar hoe is het als je naar het theater of de bioscoop wilt? Alle partijen streven naar goede bereikbaarheid van alle dorpen in Drenthe. Oproep: kijk vooral ook naar alternatieven voor onrendabele buslijnen. Slimmer organiseren! Zet ook nieuwe vormen van vervoer in die er nu al zijn in (zoals automaatje, carpool, uber, Hub Taxi). En denk eens aan elektrische bussen.

Studenten

Stelling 2: Studiefinanciering moet weer ingevoerd worden.

“Zadel jongeren niet op met een studieschuld, stimuleer studeren, geld mag geen struikelblok zijn.” 

De een wil de oude studiefinanciering/studiebeurs terug, andere zijn blij dat iedereen die dat wil nog kan studeren en beschouwt de studielening als een investering in jezelf. 

“Kunnen Drentse jongeren nog wel op kamers als daar een prijskaartje van een studielening aan hangt?” 

Pas op voor een nieuwe tweedeling tussen jongeren met rijke ouders die wel en niet een keuze maken voor studeren en anderen die dat niet doen. 

Sinds de invoering van het leenstelsel in 2015 volgen de partijen de effecten en in het debat blijkt dat enthousiaste voorstanders van het eerste uur toch ook gevoelig zijn voor de onbedoelde neveneffecten. Provinciale Staten hebben geen zeggenschap over studiefinanciering of een leenstelsel maar landelijk is het wel een punt van aandacht!

Werkgelegenheid

Stelling 3: De provincie moet Drenthe aantrekkelijk houden voor jongeren door te zorgen voor voldoende werkgelegenheid, onderwijs en vermaak.

“Drenthe is een mooie provincie, investeer in de toekomst van jongeren en doe wat meer aan promotie.”

Wat kan de provincie doen om Drenthe aantrekkelijker te maken voor jongeren. Dit levert meerdere suggesties op:

 • Investeren in sport en cultuur (in alle vormen, een dorpsfeest is ook cultuur)
 • Betaalbare huisvesting voor jongeren (jongeren niet allemaal weg uit Drenthe)
 • Inzetten op meer werkgelegenheid (werk biedt jongeren perspectief op een toekomst in Drenthe)
 • Onderwijs verbeteren en Opleidingen moeten aansluiten bij de arbeidsmarkt
 • Goed openbaar vervoer, en goed intercity-verbindingen (wonen in Drenthe, werken in de Randstad). 
 • Stimuleer in een van de kernkwaliteiten van Drenthe: een mooie groene provincie
 • Formule 1 naar Assen – of juist niet

En wat vindt de jongste deelnemer: Ze houdt van tekenen, knutselen, voetbal, tennis en de bioscoop ! 

Vliegveld Eelde

Stelling 4: Er moet geen cent subsidie meer naar vliegveld Eelde.

Hier verschillen de meningen sterk. 

Levert vliegveld Eelde nou wel of geen banen op voor Drenthe (50 banen op het vliegveld, 150 bij Albert Heyn). Maar hoe pakt het aantal arbeidsplaatsen uit als je de indirecte werkgelegenheid meeneemt? Dan praat je over veel meer banen. Bied zekerheid aan nieuwe bedrijven die zich willen vestigen maar graag de zekerheid van vliegveld Eelde willen. 

Toch stellen anderen: investeer liever in werkgelegenheid dan in vliegveld Eelde. Investeer geen miljoenen in vakantievluchten. En als het vliegveld zich verder ontwikkelt, dan in ieder geval duurzaamheid, geen vervuiling! Drenthe kan wat dit betreft een mooie voortrekkersrol vervullen.

De vraag wie van de aanwezigen zelf wel eens heeft gevlogen vanaf vliegveld Eelde komt weinig respons. 

“Eelde vliegt niet naar mijn favoriete bestemming….”.

CO2

Stelling 5: Er moet een belasting op CO2-uitstoot komen voor grote bedrijven.

Drenthe moet een schone, duurzame provincie zijn en blijven. De meeste CO2 uitstoot komt niet uit Drenthe. Graag inzet op natuur, duurzame ontwikkeling, circulaire economie, samen met inwoners een energietransitie realiseren, de provincie kan zonnepanelen en de vervanging van CV ketels stimuleren.

De debatavond was niet bedoeld om gelijk te krijgen, wel om elkaar te horen en om samen nieuw perspectief voor Drenthe te schetsen. 

Op naar de Provinciale Statenverkiezingen. Ga in ieder geval stemmen. Er valt iets te kiezen!

Voor meer informatie over de standpunten van de verschillende partijen:Zie de verkiezingsprogramma’s (uitgedeeld tijdens het jongerendebat).

Startbijeenkomst 2019 Politiek Netwerk Drenthe, donderdag 31 januari 2019

Op donderdag 31 januari j.l. kwam het netwerk bijeen in de raadszaal van de gemeente Midden Drenthe. 

Anita van der Noord, voorzitter van het Politiek Netwerk Drenthe sprak een welkomstwoord en nodigde iedereen uit om in deze startbijeenkomst de thema’s voor het jaar 2019 samen te bepalen. 

Mieke Damsma, burgemeester van Midden Drentheverzorgde de aftrap met een oproep om ook in 2019 diversiteit, inclusiviteit en vrijheid hoog in het vaandel te houden.

Midden Drenthe is in 2019 culturele gemeente van Drenthe met als thema vrijheid! Dit jaar vieren we 75 jaar bevrijding. Burgers en verenigingen uit de gemeente organiseren dit jaar op uitnodiging van de gemeente tal van activiteiten om dit thema in al z’n veelkleurigheid uit te dragen. Mieke Damsma nodigt uit om groot te denken en om trots te zijn op onze provincie: hier woont het gelukkigste deel van Nederland.

Quote: Blijf als samenleving met elkaar in verbinding. Sociale verbondenheid en naoberschap, zo kenmerkend voor de provincie Drenthe, zijn belangrijke dragers voor welzijn en geluk.

Fenna Bolding van CMO STAMMging in op het belang van de komende statenverkiezingen op 20 maart en gaf inzicht in de positie van vrouwen op de kandidatenlijsten. Een quick scan laat zien dat er nog veel valt te winnen op het terrein van inclusiviteit, diversiteit en meer vrouwen in de politiek, ook in Drenthe. 

In het gesprek over de thema’s voor het jaar 2019 is het volgende besproken:

 • Als we meer vrouwen in de politiek willen hebben we ambassadeurs nodig en bondgenootschappen met mannennetwerken.
 • Meer jongeren in de politiek. Hoe kunnen we hieraan bijdragen vanuit het netwerk. Suggesties: jongerenraad, schaduwverkiezingen, onderwijs benaderen, zoek jongeren op daar waar ze zijn (soos, jongerencentra). Afspraak: een volgende bijeenkomst van het Netwerk organiseren we op een middelbare school.
 • Aandacht voor Vergrijzing en positieve gezondheid in Aa en Hunze.
 • Noordenveld: aan de slag met de inclusieve samenleving.
 • Midden Drenthe: jaar van de vrijheid.
 • 2019: 100 jaar actief vrouwenkiesrecht.
 • Twee stemoproepen:
 1. 20 maart Provinciale Statenverkiezingen
 2. Verkiezing Vrouw in de Media (online verkiezing, inmiddels gesloten).

Interessant: rapport van de Ombudsman over Burgerinitiatieven (wordt rondgestuurd).

Vivian Oosterbaan (biedt coaching): vind je eigen kracht, maar maak van je kracht niet je valkuil.

Carin Roeland (de dialoog verbindt): zij vertaalt inspiratie vanuit Ierland naar de praktijk: Coevorden van Droom naar Daad (nieuwe betrokkenheid van inwoners).

Vivian Oosterbaan maakt voor het Netwerk een LinkedIn-groep zodat we elkaar tussen de bijeenkomsten door kunnen blijven inspireren met nieuwe thema’s en ervaringen.

Afronding Anita van der Noord:                                                                                                                     Dank voor alle inbreng en inspiratie. Tot ziens op de volgende bijeenkomst met speciale aandacht voor jongeren. Oproep Anita van der Noord, voorzitter Politiek Netwerk Drenthe: Als je meer diversiteit, inclusiviteit en meer vrouwen in de politiek wilt moet je stappen zetten, initiatieven nemen en durven experimenteren. Dat is waar we met het netwerk de komende tijd aan gaan werken.

Verslag bijeenkomst ‘Gemeente en Inwoners ontmoeten elkaar’

P

Politiek Vrouwen Netwerk Drenthe: 

‘Gemeente en Inwoners vinden elkaar’

Op vrijdag 21 september aanstaande start het Politiek Vrouwen Netwerk Drenthe met de eerste bijeenkomst van het jaarprogramma 2018-2019. De bijeenkomst heeft als titel ‘Gemeente en Inwoners vinden elkaar’. Om dit thema zo concreet mogelijk in te vullen, nemen de politiek actieve vrouwen en mannen vanuit hun gemeente iemand mee die bij een inwonersinitiatief betrokken is.

Het Politiek Vrouwen Netwerk Drenthe is een politiek georiënteerd netwerk voor vrouwen, maar het netwerk nodigt bij haar activiteiten heel nadrukkelijk ook mannen uit. En: het netwerk is er zowel voor politiek-actieve vrouwen en mannen als voor vrouwen en mannen die buiten de politiek actief zijn in hun eigen woon- en leefomgeving. Het netwerk zet zich er namelijk voor in dat iedere inwoner in Drenthe weet hoe een positieve invloed te hebben op het eigen leven en de samenleving. Uitgangspunt is: we zijn allemaal niet gelijk maar wel gelijkwaardig en we willen meer elkaars taal spreken. 

Drenthe en Den Haag
Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma geeft vrijdag 21 september het officiële startschot van het Politiek Vrouwen Netwerk Drenthe. Sinds zij in Drenthe deze functie vervult, heeft ze bij veel inwonersinitiatieven gezien en gehoord wat werkt en waar nog werk aan de winkel is. Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken komt Claartje Brons, plv. Programmamanager Versterking Democratie en Bestuur, vertellen over een aantal instrumenten die de samenwerking tussen gemeente en inwoner kunnen ondersteunen. Fenna Bolding van CMO STAMM laat met voorbeelden uit verschillende Drentse gemeenten zien welke ontwikkelingen gaande zijn in gemeenteraden en inwonersinitiatieven. 

Samen de kop d’r veur
Het proces richting meer en betere samenwerking tussen inwoners en politiek/de gemeente vraagt een positieve insteek en uithoudingsvermogen. In Drenthe bestaat daarvoor een mooie kreet: ‘Samen de kop d’r veur’. In een zaal vol politiek actieve vrouwen en mannen en actieve, betrokken inwoners kunnen waardevolle ontmoetingen ontstaan. Zo leren mensen elkaar en hun drijfveren, wensen en reserves beter kennen. Kennen mensen elkaar beter, dan weten ze elkaar ook sneller en makkelijker te vinden en te begrijpen. Het netwerk heeft drie centrale thema’s omarmt: Klare Taal voor Iedereen (laaggeletterdheid), Boven het maaiveld (bevorderen dat mensen uitgaan van hun eigen kracht), Omdenken en omdóen (hoe doen we wat we doen? Kan het ook anders? Beter? Zo ja: hóe dan?).

Politiek Vrouwen Netwerk Drenthe: ‘Gemeente en Inwoners vinden elkaar’

Vrijdag 21 september 2018, 09:00 – 12:30 uur.
Provinciehuis (Statenzaal), Westerbrink 1, 9405 BJ Assen.

Noot voor de redactie: u bent van harte welkom bij deze bijeenkomst. Wilt u aanwezig zijn of meer informatie, neem dan contact op met Anita van der Noord, initiatiefneemster en voorzitter van het Politiek Vrouwen Netwerk Drenthe, Raadslid GroenLinks, gemeente Noordenveld.

Verslag starbijeenkomst

Eerste vrouwenraad in Drenthe

Eerste vrouwenraad in Drenthe

Naar aanleiding van internationale vrouwendag en een bijeenkomst van Vrouwen Kiezen op het Provinciehuis in Assen, komt er een vrouwenraad in Drenthe. 

Statenlid Roelie Goetttsch riep alle Drentse vrouwen op om zich aan te melden voor het oprichten van een Drentse Vrouwenraad.  Anita van der Noord, kandidaatsraadslid Groen Links in Noordenveld, greep haar kans en pakt het voorstel op. 

Samen met vrouwen uit alle twaalf gemeenten in Drenthe, hoopt Van der Noord dat door samenwerking er een gelijkwaardige verdeling komt tussen vrouwen en mannen in het lokale bestuur. Dit draagt bij aan een goede afspiegeling van de gehele lokale bevolking. Daarnaast blijkt dat teams met diverse samenstelling tot betere prestaties leiden dan een team bestaande uit alleen mannen.

Drenthe staat als provincie onderaan de lijst met politiek actieve vrouwen. Mede daarom is het initiatief Vrouwen Kiezen opgericht. Samen met de Drentse Vrouwenraad maakt de provincie zich sterk voor een gelijkwaardige verdeling. 

Tijdens de internationale vrouwendag hebben zich al een groot aantal vrouwen zich aangemeld bij haar voor dit initiatief. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door….voor meer informatie kunt u contact opnemen met..