Het Politiek Netwerk Drenthe is lid van de SDG community!

Het Politiek Netwerk Drenthe is er om de verbinding tussen alle groepen in de samenleving en de politiek te verbeteren en neemt daarbij de lokale verbinding tussen burger (vrouwen en mannen)maar vooral kinderen/jongeren en politiek als basis. Belangrijke thema’s zijn bijvoorbeeld: gezondheid, werkloosheid, intergenerationele verbinding, armoede, eenzaamheid, cultuur, integratie/samen leven, natuur/biodiversiteit, duurzame energie.

Zo dragen wij bij aan de SDG’s

Het Politiek Netwerk omarmt de SDG’s in haar netwerk. We streven ernaar om bij te dragen aan alle 17 SDG’s, maar de focus ligt met name op SDG 4 en 15. Middels netwerkbijeenkomsten voor alle inwoners in Drenthe richten wij ons op het verduurzamen van de leefomgeving in Drenthe. Daarnaast organiseren wij bijeenkomsten samen met de Provinciale Raad van Jongeren Drenthe over het belang van de SDG’s.“Uitgangspunt is dat de jongeren met elkaar in gesprek gaan en zelf besluiten nemen over hun toekomst. “Wat vinden zij belangrijke thema’s voor de toekomst? Hoe denken zij over hun leefomgeving, ongelijkheid, klimaatverandering en problemen in de natuur? Jongeren een stem geven en laten meedenken over oplossingen. De adviezen zullen worden gepresenteerd aan de statenleden van Provincie Drenthe.

Wil meer weten over SDG Nederland klik dan hier.

verslag jongerendebat 14 maart 2019

Georganiseerd door:

DWARS (jongerenorganisatie Groen Links) en het Politiek Netwerk Drenthe voor Actief Burgerschap, Diversiteit, Inclusiviteit en meer Vrouwen in de Politiek

Statenzaal Provincie Drenthe

Op 14 maart debatteerden zo’n 50 betrokken (jonge) inwoners van Drenthe over de toekomst van onze provincie en het perspectief voor jongeren. Dit deden zij samen met kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen van CDA (Gerben ter Veen, 28 jaar), D66 (Romy Dekker, student, 19 jaar), Groen Links (Janno Rook, 20 jaar), OPD (Ko Vester), PvdA (Peter Zwiers), SP (Bas Ananias, plv raadslid Assen, 18 jaar), Sterk Lokaal (Douwe Oosterveen) en de JOVD. 

Onder sprankelende leiding van Wilbert van der Kamp kwamen vijf stellingen aan bod. Deze stellingen leverden een goed gesprek over belangrijke Drentse thema’s. Openbaar vervoer, Studerende jongeren, Werkgelegenheid, Vliegveld Eelde en CO2 uitstoot. 

Het debat leverde geen eenheid van mening op, wel verschillende opvattingen en inzichten naast elkaar. 

Een ding is helder: er valt iets te doen en er valt iets te kiezen voor de toekomst van Drenthe. 

Maar de bijeenkomst begint met een oproep aan het college van Gedeputeerde Staten:

Pamflet LAAT DRENTHE NIET ZAKKEN aangeboden aan Gedeputeerde Stelpstra.

De ondertekenaars van het pamflet stellen:

 • Alle protesten tegen gaswinning in Drenthe moeten serieus worden genomen
 • Er is geen vertrouwen in een goede schadeafhandeling door de NAM
 • In plaats van gas moeten we ons richten op een energie-transitie
 • Alle schade die we in Groningen hebben gezien moeten we voorkomen in Drenthe.
 • De ondertekenaars doen een oproep aan het college van GS om alles in werking te zetten om te voorkomen dat er gas gewonnen gaat worden in Drenthe.

Gedeputeerde Stelpstra neemt het pamflet in ontvangst en geeft aan dat we van de gaswinning af moeten, maar dat er dan wel een alternatief voor in de plaats moeten komen. Daar moeten we ons op richten.

Alle foto’s: © Betsy Koning

Vijf Stellingen

Openbaar Vervoer

Stelling 1: Niet iedere buslijn hoeft rendabel te zijn: ook in buitengebieden en in daluren moeten er bussen rijden.

“Ik woon in Norg en ik heb geen rijbewijs. Hoe kom ik als jongere bij de bioscoop?”

Wie naar het ziekenhuis moet kan vaak wel gebruik maken van speciale regelingen, maar hoe is het als je naar het theater of de bioscoop wilt? Alle partijen streven naar goede bereikbaarheid van alle dorpen in Drenthe. Oproep: kijk vooral ook naar alternatieven voor onrendabele buslijnen. Slimmer organiseren! Zet ook nieuwe vormen van vervoer in die er nu al zijn in (zoals automaatje, carpool, uber, Hub Taxi). En denk eens aan elektrische bussen.

Studenten

Stelling 2: Studiefinanciering moet weer ingevoerd worden.

“Zadel jongeren niet op met een studieschuld, stimuleer studeren, geld mag geen struikelblok zijn.” 

De een wil de oude studiefinanciering/studiebeurs terug, andere zijn blij dat iedereen die dat wil nog kan studeren en beschouwt de studielening als een investering in jezelf. 

“Kunnen Drentse jongeren nog wel op kamers als daar een prijskaartje van een studielening aan hangt?” 

Pas op voor een nieuwe tweedeling tussen jongeren met rijke ouders die wel en niet een keuze maken voor studeren en anderen die dat niet doen. 

Sinds de invoering van het leenstelsel in 2015 volgen de partijen de effecten en in het debat blijkt dat enthousiaste voorstanders van het eerste uur toch ook gevoelig zijn voor de onbedoelde neveneffecten. Provinciale Staten hebben geen zeggenschap over studiefinanciering of een leenstelsel maar landelijk is het wel een punt van aandacht!

Werkgelegenheid

Stelling 3: De provincie moet Drenthe aantrekkelijk houden voor jongeren door te zorgen voor voldoende werkgelegenheid, onderwijs en vermaak.

“Drenthe is een mooie provincie, investeer in de toekomst van jongeren en doe wat meer aan promotie.”

Wat kan de provincie doen om Drenthe aantrekkelijker te maken voor jongeren. Dit levert meerdere suggesties op:

 • Investeren in sport en cultuur (in alle vormen, een dorpsfeest is ook cultuur)
 • Betaalbare huisvesting voor jongeren (jongeren niet allemaal weg uit Drenthe)
 • Inzetten op meer werkgelegenheid (werk biedt jongeren perspectief op een toekomst in Drenthe)
 • Onderwijs verbeteren en Opleidingen moeten aansluiten bij de arbeidsmarkt
 • Goed openbaar vervoer, en goed intercity-verbindingen (wonen in Drenthe, werken in de Randstad). 
 • Stimuleer in een van de kernkwaliteiten van Drenthe: een mooie groene provincie
 • Formule 1 naar Assen – of juist niet

En wat vindt de jongste deelnemer: Ze houdt van tekenen, knutselen, voetbal, tennis en de bioscoop ! 

Vliegveld Eelde

Stelling 4: Er moet geen cent subsidie meer naar vliegveld Eelde.

Hier verschillen de meningen sterk. 

Levert vliegveld Eelde nou wel of geen banen op voor Drenthe (50 banen op het vliegveld, 150 bij Albert Heyn). Maar hoe pakt het aantal arbeidsplaatsen uit als je de indirecte werkgelegenheid meeneemt? Dan praat je over veel meer banen. Bied zekerheid aan nieuwe bedrijven die zich willen vestigen maar graag de zekerheid van vliegveld Eelde willen. 

Toch stellen anderen: investeer liever in werkgelegenheid dan in vliegveld Eelde. Investeer geen miljoenen in vakantievluchten. En als het vliegveld zich verder ontwikkelt, dan in ieder geval duurzaamheid, geen vervuiling! Drenthe kan wat dit betreft een mooie voortrekkersrol vervullen.

De vraag wie van de aanwezigen zelf wel eens heeft gevlogen vanaf vliegveld Eelde komt weinig respons. 

“Eelde vliegt niet naar mijn favoriete bestemming….”.

CO2

Stelling 5: Er moet een belasting op CO2-uitstoot komen voor grote bedrijven.

Drenthe moet een schone, duurzame provincie zijn en blijven. De meeste CO2 uitstoot komt niet uit Drenthe. Graag inzet op natuur, duurzame ontwikkeling, circulaire economie, samen met inwoners een energietransitie realiseren, de provincie kan zonnepanelen en de vervanging van CV ketels stimuleren.

De debatavond was niet bedoeld om gelijk te krijgen, wel om elkaar te horen en om samen nieuw perspectief voor Drenthe te schetsen. 

Op naar de Provinciale Statenverkiezingen. Ga in ieder geval stemmen. Er valt iets te kiezen!

Voor meer informatie over de standpunten van de verschillende partijen:Zie de verkiezingsprogramma’s (uitgedeeld tijdens het jongerendebat).

Verslag bijeenkomst ‘Gemeente en Inwoners ontmoeten elkaar’

P

Politiek Vrouwen Netwerk Drenthe: 

‘Gemeente en Inwoners vinden elkaar’

Op vrijdag 21 september aanstaande start het Politiek Vrouwen Netwerk Drenthe met de eerste bijeenkomst van het jaarprogramma 2018-2019. De bijeenkomst heeft als titel ‘Gemeente en Inwoners vinden elkaar’. Om dit thema zo concreet mogelijk in te vullen, nemen de politiek actieve vrouwen en mannen vanuit hun gemeente iemand mee die bij een inwonersinitiatief betrokken is.

Het Politiek Vrouwen Netwerk Drenthe is een politiek georiënteerd netwerk voor vrouwen, maar het netwerk nodigt bij haar activiteiten heel nadrukkelijk ook mannen uit. En: het netwerk is er zowel voor politiek-actieve vrouwen en mannen als voor vrouwen en mannen die buiten de politiek actief zijn in hun eigen woon- en leefomgeving. Het netwerk zet zich er namelijk voor in dat iedere inwoner in Drenthe weet hoe een positieve invloed te hebben op het eigen leven en de samenleving. Uitgangspunt is: we zijn allemaal niet gelijk maar wel gelijkwaardig en we willen meer elkaars taal spreken. 

Drenthe en Den Haag
Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma geeft vrijdag 21 september het officiële startschot van het Politiek Vrouwen Netwerk Drenthe. Sinds zij in Drenthe deze functie vervult, heeft ze bij veel inwonersinitiatieven gezien en gehoord wat werkt en waar nog werk aan de winkel is. Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken komt Claartje Brons, plv. Programmamanager Versterking Democratie en Bestuur, vertellen over een aantal instrumenten die de samenwerking tussen gemeente en inwoner kunnen ondersteunen. Fenna Bolding van CMO STAMM laat met voorbeelden uit verschillende Drentse gemeenten zien welke ontwikkelingen gaande zijn in gemeenteraden en inwonersinitiatieven. 

Samen de kop d’r veur
Het proces richting meer en betere samenwerking tussen inwoners en politiek/de gemeente vraagt een positieve insteek en uithoudingsvermogen. In Drenthe bestaat daarvoor een mooie kreet: ‘Samen de kop d’r veur’. In een zaal vol politiek actieve vrouwen en mannen en actieve, betrokken inwoners kunnen waardevolle ontmoetingen ontstaan. Zo leren mensen elkaar en hun drijfveren, wensen en reserves beter kennen. Kennen mensen elkaar beter, dan weten ze elkaar ook sneller en makkelijker te vinden en te begrijpen. Het netwerk heeft drie centrale thema’s omarmt: Klare Taal voor Iedereen (laaggeletterdheid), Boven het maaiveld (bevorderen dat mensen uitgaan van hun eigen kracht), Omdenken en omdóen (hoe doen we wat we doen? Kan het ook anders? Beter? Zo ja: hóe dan?).

Politiek Vrouwen Netwerk Drenthe: ‘Gemeente en Inwoners vinden elkaar’

Vrijdag 21 september 2018, 09:00 – 12:30 uur.
Provinciehuis (Statenzaal), Westerbrink 1, 9405 BJ Assen.

Noot voor de redactie: u bent van harte welkom bij deze bijeenkomst. Wilt u aanwezig zijn of meer informatie, neem dan contact op met Anita van der Noord, initiatiefneemster en voorzitter van het Politiek Vrouwen Netwerk Drenthe, Raadslid GroenLinks, gemeente Noordenveld.

Verslag starbijeenkomst

Eerste vrouwenraad in Drenthe

Eerste vrouwenraad in Drenthe

Naar aanleiding van internationale vrouwendag en een bijeenkomst van Vrouwen Kiezen op het Provinciehuis in Assen, komt er een vrouwenraad in Drenthe. 

Statenlid Roelie Goetttsch riep alle Drentse vrouwen op om zich aan te melden voor het oprichten van een Drentse Vrouwenraad.  Anita van der Noord, kandidaatsraadslid Groen Links in Noordenveld, greep haar kans en pakt het voorstel op. 

Samen met vrouwen uit alle twaalf gemeenten in Drenthe, hoopt Van der Noord dat door samenwerking er een gelijkwaardige verdeling komt tussen vrouwen en mannen in het lokale bestuur. Dit draagt bij aan een goede afspiegeling van de gehele lokale bevolking. Daarnaast blijkt dat teams met diverse samenstelling tot betere prestaties leiden dan een team bestaande uit alleen mannen.

Drenthe staat als provincie onderaan de lijst met politiek actieve vrouwen. Mede daarom is het initiatief Vrouwen Kiezen opgericht. Samen met de Drentse Vrouwenraad maakt de provincie zich sterk voor een gelijkwaardige verdeling. 

Tijdens de internationale vrouwendag hebben zich al een groot aantal vrouwen zich aangemeld bij haar voor dit initiatief. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door….voor meer informatie kunt u contact opnemen met..