Raad van Kinderen in dialoog over biodiversiteit

Op woensdag 5 februari 2020 presenteerde de Raad van Kinderen (RvK) in de Health Hub in Roden haar advies over het vergroten van biodiversiteit aan de gemeente Noordenveld, provincie Drenthe, IVN en Natuur en milieufederaties. Vervolgens werd onder begeleiding van Laurentien van Oranje een dialoog gevoerd over dit advies.

Raad van Kinderen presenteerden adviezen biodiversiteit aan gemeente

De Raad van Kinderen bestaat uit 32 kinderen uit groep 8 van de Poolster in Nieuw-Roden. De kinderen gaven tijdens hun presentatie met een frisse blik, creatief advies aan de gemeente. Ze gaven hierbij antwoord op de gestelde hulpvraag: “Hoe kan gemeente Noordenveld met inwoners en organisaties samenwerken om de biodiversiteit in de regio te vergroten?”

Uitkomsten onderzoek biodiversiteit

Om zich in het onderwerp biodiversiteit te verdiepen, deden de kinderen onderzoek. Ze ging in gesprek met verschillende experts en gingen op verschillende excursies. De belangrijkste adviezen waren:

 • Biodiversiteit moet altijd een uitgangspunt zijn in al het beleid. Om achteraf niet te hoeven compenseren.
 • Kinderen en jongeren denken heel graag mee over dit beleid en de bijbehorende uitvoering.
 • Dat kunnen we door in de Drenthe de eerste provinciale Raad van Kinderen op te zetten.
 • Waar het van belang is dat vele partners in Drenthe en Noorderveld als voorbeeld gaan samenwerken.

Laurentien van Oranje begeleidde dialoog tussen kinderen en gemeente

De kinderen gingen vervolgens met de volwassenen in dialoog over hun adviezen. Het doel daarbij was om te zien wat de reactie van de gemeente was en om te zien wat de gemeente zou kunnen overnemen van de uitkomsten van het onderzoek. Deze dialoog werd begeleid door Laurentien van Oranje. Zij zet zich via haar stichting The Missing Chapter al sinds 2009 in voor een gelijkwaardige samenwerking en dialoog tussen kinderen en volwassenen over belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Laurentien van Oranje: “Breng de toekomst in het beleid van nu. Kinderen en jongeren moet je hier structureel bij betrekken.”

Burgemeester Klaas Smid: “We zijn vereerd dat prinses Laurentien als voorvrouw van kind-inclusie de dialoog tussen ons en de Raad van Kinderen in al haar deskundigheid wilde begeleiden. We waren verrast door de creativiteit van de uitkomsten van het onderzoek van de kinderen. Het is mooi om te zien hoe creatief en intelligent kinderen zijn.”

Wethouder Kirsten Ipema: “Iets wat wij als gemeente meteen willen meenemen in onze werkwijze rondom biodiversiteit is dat we meer moeten denken in kansen en minder in beperkingen. De kinderen dachten namelijk meer in kansen en kwamen met leuke ideeën, zoals een wedstrijd ‘wie heeft de meest groenrijke tuin’. Hier kan de gemeente direct mee aan de slag. Ook willen we bij andere onderwerpen meer met kinderen in gesprek.”

Samenwerking tussen kinderen en volwassenen

Om kinderen te betrekken bij beleidsontwikkeling en – uitvoering is gemeente Noordenveld in 2019 als proef gestart met een Raad van Kinderen (RvK). Deze proef werd op initiatief van Politiek Netwerk Drenthe opgestart. De gemeente, de school en de kinderen werden in dit traject begeleid door de Missing Chapter Foundation. Zij geloven dat creatieve denkkracht van kinderen, beslissingen over belangrijke maatschappelijke vraagstukken beter maken. Zij ondersteunen daarbij kinderen en organisaties bij het oprichten van een Raad van Kinderen. Landelijk zijn er al ruim 70 organisaties die een Raad van Kinderen hebben.

Startbijeenkomst 2019 Politiek Netwerk Drenthe, donderdag 31 januari 2019

Op donderdag 31 januari j.l. kwam het netwerk bijeen in de raadszaal van de gemeente Midden Drenthe. 

Anita van der Noord, voorzitter van het Politiek Netwerk Drenthe sprak een welkomstwoord en nodigde iedereen uit om in deze startbijeenkomst de thema’s voor het jaar 2019 samen te bepalen. 

Mieke Damsma, burgemeester van Midden Drentheverzorgde de aftrap met een oproep om ook in 2019 diversiteit, inclusiviteit en vrijheid hoog in het vaandel te houden.

Midden Drenthe is in 2019 culturele gemeente van Drenthe met als thema vrijheid! Dit jaar vieren we 75 jaar bevrijding. Burgers en verenigingen uit de gemeente organiseren dit jaar op uitnodiging van de gemeente tal van activiteiten om dit thema in al z’n veelkleurigheid uit te dragen. Mieke Damsma nodigt uit om groot te denken en om trots te zijn op onze provincie: hier woont het gelukkigste deel van Nederland.

Quote: Blijf als samenleving met elkaar in verbinding. Sociale verbondenheid en naoberschap, zo kenmerkend voor de provincie Drenthe, zijn belangrijke dragers voor welzijn en geluk.

Fenna Bolding van CMO STAMMging in op het belang van de komende statenverkiezingen op 20 maart en gaf inzicht in de positie van vrouwen op de kandidatenlijsten. Een quick scan laat zien dat er nog veel valt te winnen op het terrein van inclusiviteit, diversiteit en meer vrouwen in de politiek, ook in Drenthe. 

In het gesprek over de thema’s voor het jaar 2019 is het volgende besproken:

 • Als we meer vrouwen in de politiek willen hebben we ambassadeurs nodig en bondgenootschappen met mannennetwerken.
 • Meer jongeren in de politiek. Hoe kunnen we hieraan bijdragen vanuit het netwerk. Suggesties: jongerenraad, schaduwverkiezingen, onderwijs benaderen, zoek jongeren op daar waar ze zijn (soos, jongerencentra). Afspraak: een volgende bijeenkomst van het Netwerk organiseren we op een middelbare school.
 • Aandacht voor Vergrijzing en positieve gezondheid in Aa en Hunze.
 • Noordenveld: aan de slag met de inclusieve samenleving.
 • Midden Drenthe: jaar van de vrijheid.
 • 2019: 100 jaar actief vrouwenkiesrecht.
 • Twee stemoproepen:
 1. 20 maart Provinciale Statenverkiezingen
 2. Verkiezing Vrouw in de Media (online verkiezing, inmiddels gesloten).

Interessant: rapport van de Ombudsman over Burgerinitiatieven (wordt rondgestuurd).

Vivian Oosterbaan (biedt coaching): vind je eigen kracht, maar maak van je kracht niet je valkuil.

Carin Roeland (de dialoog verbindt): zij vertaalt inspiratie vanuit Ierland naar de praktijk: Coevorden van Droom naar Daad (nieuwe betrokkenheid van inwoners).

Vivian Oosterbaan maakt voor het Netwerk een LinkedIn-groep zodat we elkaar tussen de bijeenkomsten door kunnen blijven inspireren met nieuwe thema’s en ervaringen.

Afronding Anita van der Noord:                                                                                                                     Dank voor alle inbreng en inspiratie. Tot ziens op de volgende bijeenkomst met speciale aandacht voor jongeren. Oproep Anita van der Noord, voorzitter Politiek Netwerk Drenthe: Als je meer diversiteit, inclusiviteit en meer vrouwen in de politiek wilt moet je stappen zetten, initiatieven nemen en durven experimenteren. Dat is waar we met het netwerk de komende tijd aan gaan werken.