Politiek Netwerk Drenthe 2018-2022

Politiek Netwerk Drenthe 2018-2022 is een netwerk voor actief burgerschap, meer diversiteit en inclusiviteit in de politiek

1. Politiek Netwerk Drenthe 2018-2022:
Het nu nog bestaande Drentse Stateninitiatief Vrouwen Kiezen is opgericht om in aanloop naar en in 2019 het eeuwfeest van vrouwenkiesrecht te vieren. Maar vrouwen zijn nog altijd ondervertegenwoordigd in de politiek: zowel landelijk, als provinciaal en op lokaal gemeentelijk niveau. Daarom is het goed om ook na 2019 de verbinding tussen vrouwen en de politiek te blijven verstevigen. Direct hieraan gelinkt is de verbinding tussen ‘de burger’ en de lokale politiek, in relatie tot het eigen dagelijks leven, wonen en werken. De tendens is dat gemeenten en burgers meer en meer deze verbinding zoeken. Het proces om dergelijke verbindingen tot stand te brengen en burgerinitiatieven optimaal te laten functioneren op korte en lange(re) termijn, is nog volop in ontwikkeling. 

Het Politiek Netwerk Drenthe is er om de verbinding tussen alle groepen in de samenleving en de politiek te verbeteren en neemt daarbij de lokale verbinding tussen burger (vrouwen en mannen) en politiek als basis. Het netwerk zet zich in voor actief burgerschap, meer diversiteit en inclusiviteit in de politiek.

Het netwerk is in ieder geval tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen actief.

  • Verbinding tussen politiek, inwoners, vrouwen, de veelkleurige samenleving versterken. Dat maakt de weg vrij voor actieve deelname en betrokkenheid voor iedereen. Een duurzaam netwerk (tenminste tot de volgende raadsverkiezingen) brengt iedereen bijeen die hier actief aan wil bijdragen. 

2. Visie
De burger in het algemeen en vrouwen in het bijzonder ervaren een kloof tussen dat wat politiek is en doet en hun ervaren invloed op het eigen dagelijks leven, wonen en werken. Deze kloof kan alleen verkleinen of, liever nog, verdichten, als vrouwen en mannen vanuit de politiek, en vrouwen en mannen vanuit de samenleving hierover samen in gesprek gaan en elkaar stimuleren om werk te maken van gewenste/benodigde veranderingen. Belangrijke thema’s zijn bijvoorbeeld: gezondheid, werkloosheid, intergenerationele verbinding, eenzaamheid, cultuur, integratie/samen leven, natuur/biodiversiteit, duurzame energie. 

  • Het Politiek Netwerk Drenthe wil diversiteit en inclusiviteit in de politiek bevorderen. Meer vrouwen, alle leeftijdsgroepen, alle culturen: de veelkleurige samenleving moet herkenbaar aanwezig zijn in de politiek. Dit draagt bij aan: betere besluiten (iedereen doet mee, alle inzichten en alle wijsheid sluit aan) en meer draagvlak en betrokkenheid.

3. Missie
De huidige politiek-actieve vrouwen en mannen in Drenthe gaan in gesprek met alle groepen in de samenleving met als doel naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren waarbij bij allen de gevoelde betrokkenheid en de ervaren invloed op de eigen leefomgeving en het dagelijks leven, wonen en werken, vergroot.
Oftewel: de missie is dat iedere inwoner in Drenthe het gevoel heeft erbij te horen, ertoe te doen en weet hoe een positieve invloed te hebben op het eigen leven en de samenleving. 

  • Het Politiek Netwerk Drenthe brengt politiek en inwoners bijeen, organiseert het gesprek, alle inzichten en wijsheden komen op tafel. Dit vertaalt zich in betere besluiten en meer betrokkenheid, meer diversiteit en inclusiviteit in de politiek.

4. Identiteit
Het Netwerk bestaat bij de gratie van haar netwerkleden. Het is een organische organisatie waarbij leden elkaar vinden, samenwerken en initiatieven ontplooien. Kernwaarden zijn:
– Alle netwerkleden zijn gelijkwaardig, luisteren naar elkaar, delen kennis en vaardigheden, creëren en doen aan sociale innovatie.
– Het Netwerk heeft meerwaarde voor iedereen die zich bewust wil worden van de eigen mogelijkheden, deze wil benutten en eraan wil bijdragen om deze in te zetten voor de samenleving.
– Het Netwerk werkt aan duurzame oplossingen die zorgen voor een permanente verbinding tussen dat wat speelt in de samenleving en beleid op gemeentelijk en provinciaal niveau.

  • Meer diversiteit en inclusiviteit in de politiek. Dit brengt politiek en samenleving dichter bij elkaar, het stimuleert de herkenbaarheid van de politiek, bevordert co-creëren van overheid en inwoners en leidt tot betere initiatieven en besluiten met meer draagvlak in dorpen en wijken.

5. Doelen
De organisatiedoelstelling is dat in 2018 -2019 het Netwerk zijn basis vindt:
i. Er is een (digitaal) netwerk met minimaal 75 leden.
ii. Er is ieder kwartaal een provinciaal symposium van een dagdeel. Deze symposia betreffen een mix van vakinhoud, netwerken en strategieontwikkeling van het Netwerk.
iii. Ieder kwartaal vindt in iedere Drentse gemeente een lokale netwerkbijeenkomst plaats.
iv. Er is een Strategisch Beleidsplan 2018 – 2022, inclusief financieringsmodel.

Als ultieme doel heeft het Netwerk dat meer groepen in Drenthe meer voeling hebben met de politiek (lokaal, provinciaal én landelijk), dat o.a. vrouwen weten hoe zij actief kunnen bijdragen aan de samenleving en dus aan de omgeving waar zij leven, wonen en werken en dat meer vrouwen actief zijn in de lokale politiek. Datzelfde geldt voor andere groepen in de samenleving. Het Netwerk werkt hieraan via een gezamenlijke inzet van alle betrokkenen om te komen tot meer diversiteit: dit is geen activiteit van alleen vrouwen, maar van vrouwen en mannen samen. 

Daarnaast wil het netwerk nieuwe democratie bevorderen: een nieuwe verbinding, nieuwe samenwerking, co-creëren van overheid en inwoners, experimenteren met nieuwe aanpakken om tot betere en breed gedragen besluiten te komen, om los te laten, verantwoordelijkheden en budgetten waar mogelijk en wenselijk over te dragen aan burgerinitiatieven, door pilots te stimuleren, kennis te delen en elkaar te inspireren in de zoektocht naar een concrete lokale invulling van nieuwe democratie

  • Doelen: Een actief netwerk, meer diversiteit en inclusiviteit in de politiek, krachtige verbinding tussen politiek, overheid en inwoners, betere besluiten, meer draagvlak, kennis delen, ervaringen opdoen, pilots stimuleren en samen de zoektocht naar nieuwe democratie versterken. 

6. Procesinrichting
De hierboven genoemde doelen zijn ambitieus en vragen een zorgvuldige aanpak met een langere adem. We spreken van een sociaal innovatieve aanpak waarbij gedeeld eigenaarschap voor zowel de doelen als de weg waarlangs ze bereikt worden essentieel is. 

Hierbij onderscheiden we een bovenstroomwaarin verschillende partijen concreet werken aan het realiseren van doelen en subdoelen. Daarnaast is er de onderstroomwaarin opvattingen, nieuwe inzichten, communicatie, onderlinge verhoudingen, mind set en nieuwe samenwerkingsvormen voortdurend in beweging zijn.

Het is een proces van leren door te doen; er zijn geen blauwdrukken of pasklare modellen beschikbaar; de samenwerkende partijen ontwikkelen gaandeweg een nieuwe taal, nieuwe onderlinge verbindingen en vormen van samenwerking. Dit vraagt om speelruimte voor verandering. Er is geen sprake van een centrale regie maar juist van gelijkwaardige rollen in een horizontaal speelveld. Ervaringen op dit vlak geven aan dat dit voor staande organisaties, gewend om vanuit hun eigen systeem te werken, vaak nog een hele opgave is. Niet op de laatste plaats omdat men decennialang gewend was het op die manier te doen. Maar ook voor de burger is het aangaan van een co-creatief proces niet eenvoudig; co-creatie vraagt om commitment, een constructieve insteek en het actief bijdragen in idee- en planvorming alsmede realisatie.

Geen blauwdrukken, maar alle ruimte voor pilots, uitproberen wat werkt, de kennis hierover te delen en inzichten over wat wel en niet werkt verspreiden (bijeenkomsten, nieuwsbrief, kennisateliers, werksessies op locatie, publicatie resultaten enzovoort).

7. Proces
Het Netwerk staat in ieder geval voor vier jaar. Na de eerste bijeenkomst, tevens thema-peiling, in juni 2018 volgde in september 2018 de officiële aftrap. Tot en met juli 2019 volgen op provinciaal niveau dan nog drie symposia – vier in één jaar tijd dus. Tijdens die vier symposia staat de thema-top 3 centraal: de thema’s die uit de peiling in juni naar voren komen als zijnde de thema’s die op lokaal niveau het sterkst leven als het gaat om het samen realiseren van vernieuwing en verandering op basis van initiatieven vanuit de gemeentebewoners/wijken/dorpen/buurten. Oftewel: hoe kunnen burgers en gemeente op een andere/nieuwe manier samen werken aan de toekomst.

Tijdens de provinciale bijeenkomsten gaat het over het delen van ervaringen, kennis, vaardigheden en inzichten door betrokken burgers en vertegenwoordigers van gemeenten, gemeentelijke politiek, andere provinciale en gemeentelijke (semi)overheden. Wanneer wenselijk worden ook deskundigen voor deze symposia uitgenodigd, als toehoorder en/of als spreker of workshopleider.

Zie de figuur: tussen twee provinciale bijeenkomsten in vindt in de deelnemende gemeenten minimaal één bijeenkomst plaats die te maken heeft met het lokale thema/de lokale thema’s. Dat kunnen één of meer van de drie thema’s zijn die provinciaal worden besproken, maar het kan ook een thema zijn dat in de desbetreffende gemeente meer van toepassing is. De insteek is dat de provinciale bijeenkomsten ook voor de betrokkenen bij deze thema’s interessant zijn.

Parallel aan deze bijeenkomsten loopt de begeleiding bij het leren door te doen: de bij 6. omschreven procesinrichting. Dit schept in directe zin de mogelijkheid voor vertegenwoordigers van de lokale samenwerkingsverbanden om te reflecteren en de koers bij te sturen. Deze begeleiding wordt ingevuld op basis van een behoeftepeiling binnen het netwerk en het is aan eenieder de keus welke begeleiding men wel of niet inzet.

Bij het provinciale symposium in juli 2019 besluiten de netwerkleden of elk van de drie thema’s voldoende is behandeld om plaats te kunnen maken voor een ander thema, of dat het thema ook het volgende jaar (sept 2019 – juli 2020) op de agenda blijft.

Via dit proces is er ruimte voor netwerken, leren door te doen, reflectie op verschillende niveaus en er is voor iedereen de mogelijkheid betrokken te zijn en te blijven bij de thema’s die in de eigen gemeente van direct belang zijn. Deze integrale aanpak moet de diversiteit in de betrokkenheid vergroten en bijdragen aan het verkleinen en verdichten van de kloof tussen de samenleving/burger en de overheid/politiek. Het gehele proces is als een vliegwiel dat in gang wordt gezet en van binnenuit in beweging blijft.

8. Drie fasen
Het totaalplan kent drie fasen: (a) oriënterende bijeenkomst, (b) het eerste jaar 2018-2019 en (c) volgende jaren (tot 2022)

a. Het vliegwiel optuigen en in gang zetten: oriënterende bijeenkomst en thema-peiling & startbijeenkomst
De oriënterende bijeenkomst had als doel te peilen of het netwerkidee in een behoefte voorziet en om met het netwerk te komen tot drie thema’s voor het eerste netwerkjaar.

De bijeenkomst vond plaats op 1 juni 2018 en werd facilitair ondersteund door het Drentse Stateninitiatief Vrouwen Kiezen. 68 belangstellenden meldden zich en 49 daarvan waren aanwezig. De sfeer was positief en kritisch, waarbij duidelijk werd dat de naam Politiek Vrouwen Netwerk Drenthe in combinatie met de doelstellingen voor bijna iedereen de verwachting dekt en dat de huidige opzet voldoende ruimte geeft tot netwerken en tot voortgang en verbetering van lokale initiatieven en activiteiten. De koppeling met Nieuwe Democratie en de inzet van een netwerk als middel om op lokaal niveau te leren door te doen, is goed ontvangen.

Vanuit de themapeiling is naar voren gekomen:
I. Klare Taal voor Iedereen
Dit is benoemd als ‘laaggeletterdheid’. Taal en communicatie hebben invloed op alle overige genoemde thema’s. Het staat voor ‘iedereen kan meedoen’, voor wederkerigheid en is een voorwaarde voor het dichten van de ervaren kloof.

II. Boven het maaiveld
Op 1 juni is bevestigd dat empowerment van vrouwen van binnenuit moet komen, vanuit de vrouwen zelf, en dat er ruimte moet zijn om je te laten zien. Kortom: Boven het maaiveld staat voor Eigen kracht. En dat geldt voor vrouwen én voor mannen. Een mooie paraplu-kapstok, net als het eerstgenoemde thema.

III. Omdénken en omdóen
Ook dit thema heeft een paraplu-functie en staat voor dat waar alle netwerkleden iedere dag mee te maken hebben: hoe doen we wat we doen? Kan het ook anders? Beter? Zo ja: hóe? 

b. Het vliegwiel draait het eerste jaar: 2018 – 2019
Na de startbijeenkomst in september 2018 volgend tot de zomer van 2019 nog drie provinciale symposia. Op gemeentelijk niveau gaan alle ontwikkelingen verder en de synergetische uitwerking tussen die ontwikkelingen en het netwerk (symposia, begeleiding/training en de onderlinge contacten tussen individuen) vindt zijn weg. Monitoring volgt het proces en de betrokkenheid van het netwerk bij het eigen functioneren zorgt voor de nodige bijsturing. De drie thema’s gelden als paraplu waaronder de actuele lokale thematiek hun plek hebben en waardoor de provinciale bijeenkomsten direct aansluiten bij dat wat lokaal gaande is.
De bijeenkomst in juli geldt als tussenevaluatie en stelt vast of en hoe het netwerk verdergaat.

c. Het vliegwiel draait op volle toeren: 2019 – 2022
Als na het eerste jaar blijkt dat het netwerk naar wens en behoren functioneert, kan het verder draaien. Net als bij een vliegwiel blijft input nodig om het draaiende te houden, maar dit komt voort uit de interne betrokken- en gedrevenheid – ook wanneer extra effort nodig blijkt. 

  • Stand van zaken (september 2018): De initiatieffase is succesvol afgerond: bijna 100 deelnemers hebben aangegeven dat zij de visie, missie en activiteiten van het netwerk van harte toejuichen. Het netwerk is officieel van start gegaan op 21 september 2018. Onder de aanwezigen ook Jetta Klijnsma, Commissaris van de Koning van Drenthe en Claartje Brons van het ministerie van BZK.                                                  Volgende stappen: Het fundament van het netwerk versterken: (1) organisatie taken/rollen kernteam en financiën, (2) bijeenkomst in de week van de democratie (november 2018), (3) in voorbereiding: kennisbijeenkomst burgerinitiatieven en lokale overheid (begin 2019).

Politiek Netwerk Drenthe
netwerk voor actief burgerschap, diversiteit en inclusiviteit in de politiek