verslag jongerendebat 14 maart 2019

Georganiseerd door:

DWARS (jongerenorganisatie Groen Links) en het Politiek Netwerk Drenthe voor Actief Burgerschap, Diversiteit, Inclusiviteit en meer Vrouwen in de Politiek

Statenzaal Provincie Drenthe

Op 14 maart debatteerden zo’n 50 betrokken (jonge) inwoners van Drenthe over de toekomst van onze provincie en het perspectief voor jongeren. Dit deden zij samen met kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen van CDA (Gerben ter Veen, 28 jaar), D66 (Romy Dekker, student, 19 jaar), Groen Links (Janno Rook, 20 jaar), OPD (Ko Vester), PvdA (Peter Zwiers), SP (Bas Ananias, plv raadslid Assen, 18 jaar), Sterk Lokaal (Douwe Oosterveen) en de JOVD. 

Onder sprankelende leiding van Wilbert van der Kamp kwamen vijf stellingen aan bod. Deze stellingen leverden een goed gesprek over belangrijke Drentse thema’s. Openbaar vervoer, Studerende jongeren, Werkgelegenheid, Vliegveld Eelde en CO2 uitstoot. 

Het debat leverde geen eenheid van mening op, wel verschillende opvattingen en inzichten naast elkaar. 

Een ding is helder: er valt iets te doen en er valt iets te kiezen voor de toekomst van Drenthe. 

Maar de bijeenkomst begint met een oproep aan het college van Gedeputeerde Staten:

Pamflet LAAT DRENTHE NIET ZAKKEN aangeboden aan Gedeputeerde Stelpstra.

De ondertekenaars van het pamflet stellen:

 • Alle protesten tegen gaswinning in Drenthe moeten serieus worden genomen
 • Er is geen vertrouwen in een goede schadeafhandeling door de NAM
 • In plaats van gas moeten we ons richten op een energie-transitie
 • Alle schade die we in Groningen hebben gezien moeten we voorkomen in Drenthe.
 • De ondertekenaars doen een oproep aan het college van GS om alles in werking te zetten om te voorkomen dat er gas gewonnen gaat worden in Drenthe.

Gedeputeerde Stelpstra neemt het pamflet in ontvangst en geeft aan dat we van de gaswinning af moeten, maar dat er dan wel een alternatief voor in de plaats moeten komen. Daar moeten we ons op richten.

Alle foto’s: © Betsy Koning

Vijf Stellingen

Openbaar Vervoer

Stelling 1: Niet iedere buslijn hoeft rendabel te zijn: ook in buitengebieden en in daluren moeten er bussen rijden.

“Ik woon in Norg en ik heb geen rijbewijs. Hoe kom ik als jongere bij de bioscoop?”

Wie naar het ziekenhuis moet kan vaak wel gebruik maken van speciale regelingen, maar hoe is het als je naar het theater of de bioscoop wilt? Alle partijen streven naar goede bereikbaarheid van alle dorpen in Drenthe. Oproep: kijk vooral ook naar alternatieven voor onrendabele buslijnen. Slimmer organiseren! Zet ook nieuwe vormen van vervoer in die er nu al zijn in (zoals automaatje, carpool, uber, Hub Taxi). En denk eens aan elektrische bussen.

Studenten

Stelling 2: Studiefinanciering moet weer ingevoerd worden.

“Zadel jongeren niet op met een studieschuld, stimuleer studeren, geld mag geen struikelblok zijn.” 

De een wil de oude studiefinanciering/studiebeurs terug, andere zijn blij dat iedereen die dat wil nog kan studeren en beschouwt de studielening als een investering in jezelf. 

“Kunnen Drentse jongeren nog wel op kamers als daar een prijskaartje van een studielening aan hangt?” 

Pas op voor een nieuwe tweedeling tussen jongeren met rijke ouders die wel en niet een keuze maken voor studeren en anderen die dat niet doen. 

Sinds de invoering van het leenstelsel in 2015 volgen de partijen de effecten en in het debat blijkt dat enthousiaste voorstanders van het eerste uur toch ook gevoelig zijn voor de onbedoelde neveneffecten. Provinciale Staten hebben geen zeggenschap over studiefinanciering of een leenstelsel maar landelijk is het wel een punt van aandacht!

Werkgelegenheid

Stelling 3: De provincie moet Drenthe aantrekkelijk houden voor jongeren door te zorgen voor voldoende werkgelegenheid, onderwijs en vermaak.

“Drenthe is een mooie provincie, investeer in de toekomst van jongeren en doe wat meer aan promotie.”

Wat kan de provincie doen om Drenthe aantrekkelijker te maken voor jongeren. Dit levert meerdere suggesties op:

 • Investeren in sport en cultuur (in alle vormen, een dorpsfeest is ook cultuur)
 • Betaalbare huisvesting voor jongeren (jongeren niet allemaal weg uit Drenthe)
 • Inzetten op meer werkgelegenheid (werk biedt jongeren perspectief op een toekomst in Drenthe)
 • Onderwijs verbeteren en Opleidingen moeten aansluiten bij de arbeidsmarkt
 • Goed openbaar vervoer, en goed intercity-verbindingen (wonen in Drenthe, werken in de Randstad). 
 • Stimuleer in een van de kernkwaliteiten van Drenthe: een mooie groene provincie
 • Formule 1 naar Assen – of juist niet

En wat vindt de jongste deelnemer: Ze houdt van tekenen, knutselen, voetbal, tennis en de bioscoop ! 

Vliegveld Eelde

Stelling 4: Er moet geen cent subsidie meer naar vliegveld Eelde.

Hier verschillen de meningen sterk. 

Levert vliegveld Eelde nou wel of geen banen op voor Drenthe (50 banen op het vliegveld, 150 bij Albert Heyn). Maar hoe pakt het aantal arbeidsplaatsen uit als je de indirecte werkgelegenheid meeneemt? Dan praat je over veel meer banen. Bied zekerheid aan nieuwe bedrijven die zich willen vestigen maar graag de zekerheid van vliegveld Eelde willen. 

Toch stellen anderen: investeer liever in werkgelegenheid dan in vliegveld Eelde. Investeer geen miljoenen in vakantievluchten. En als het vliegveld zich verder ontwikkelt, dan in ieder geval duurzaamheid, geen vervuiling! Drenthe kan wat dit betreft een mooie voortrekkersrol vervullen.

De vraag wie van de aanwezigen zelf wel eens heeft gevlogen vanaf vliegveld Eelde komt weinig respons. 

“Eelde vliegt niet naar mijn favoriete bestemming….”.

CO2

Stelling 5: Er moet een belasting op CO2-uitstoot komen voor grote bedrijven.

Drenthe moet een schone, duurzame provincie zijn en blijven. De meeste CO2 uitstoot komt niet uit Drenthe. Graag inzet op natuur, duurzame ontwikkeling, circulaire economie, samen met inwoners een energietransitie realiseren, de provincie kan zonnepanelen en de vervanging van CV ketels stimuleren.

De debatavond was niet bedoeld om gelijk te krijgen, wel om elkaar te horen en om samen nieuw perspectief voor Drenthe te schetsen. 

Op naar de Provinciale Statenverkiezingen. Ga in ieder geval stemmen. Er valt iets te kiezen!

Voor meer informatie over de standpunten van de verschillende partijen:Zie de verkiezingsprogramma’s (uitgedeeld tijdens het jongerendebat).